Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mariánská pěší pouť Prahou 2013

30. 5. 2013

 

Mariánská pěší pouť Prahou 2013
Josef Pejřimovský
 
            Letošní mariánská pěší pouť Prahou za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze byla proti předchozím dvěma letům početnější. Zúčastnilo se jí 120 až 150 poutníků. Modlitby byly již tradičně obětovány za obnovu Mariánského sloupu a obrácení českého národa ke Kristu, za církev, svatého Otce, pražského arcibiskupa otce Dominika kardinála Duku, biskupy a kněze.
 
            Pouť byla zahájena v basilice Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie Praemonstrátů na Strahově. Byl přečten pozdrav a požehnání od otce kardinála Dominika účastníkům. Pak se poutníci pomodlili litanie ke svatým českým patronům. Následovala pobožnost u sochy Panny Marie z Exilu ve Strahovských zahradách, kde se účastníci pomodlili: „Raduj se, nebes Královno“ a litanie k Panně Marii. Následovala krátká promluva o Mariánském sloupu, ale také o českých patronech včetně blahoslaveného Karla Rakouského. Byla doporučena potřeba obracet se na ně v modlitbách.
 
            Následoval průvod spojený s návštěvami v pražských kostelích s tradičními náboženskými symboly úcty, tj. Pražským Jezulátkem, obrazy a sochami Panny Marie a svatých, zejména českých patronů.  
 
V kostele sv. Karla Boromejského byla slavná mše svatá za obnovu Mariánského sloupu a za poutníky, kterou celebroval otec Jan Gernt, kanovník kapituly u sv. Víta v Praze. Rádi vyslovujeme poděkování otci kanovníkovi, ale také sestrám Boromejkám, které zajistily varhanní hudbu.
 
Průvod pokračoval k Pražskému Jezulátku. Po návštěvě kostela s modlitbami následovalo zastavení v chrámu Řádu křížovníků s Červenou hvězdou - u sv. Františka. Tam došlo k milému setkání se slovenskými poutníky, kteří již čtvrtým rokem konají prosebnou pouť za obnovu Mariánského sloupu do Prahy. Po krásném vzájemném setkání a společných modlitbách, požehnal slovenský kněz českým i slovenským poutníkům.
 
            Naše další putování vedlo do kostela sv. Jiljí. Otec Cyprián přečetl poutníkům úryvek z Písma Svatého. Pak měl krátkou homilii a dal všem poutníkům požehnání. Následovalo zastavení na Staroměstském náměstí. Na místě u základního kamene Mariánského sloupu se poutníci pomodlili za jeho obnovu, za církev v naší vlasti a za český národ. Zazněla zde také promluva na téma historie Mariánského sloupu, významu jeho obnovy a potřebě náboženské tolerance.
 
            Ze Staroměstského náměstí vedla další cesta do chrámu Matky Boží před Týnem, kde byla modlitba s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na závěr zaznělo slavnostní Te Deum. Pak poutníci přijali svátostné požehnání.
 
            Pouť byla zakončena krátkou pobožností u nové sochy Panny Marie u bočního vchodu do Týnského chrámu, která zde očekává chvíli, kdy bude znovu žehnat Praze i celému národu z vrcholu obnoveného sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
 
                                                                      (text zprávy o pouti upravil Karel Kavička)