Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. listopad 2015 - vzpomínkový den

4. 11. 2015

Tak jako každoročně se ve výroční den stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze konal pietní vzpomínkový den. 

Již v dopoledních hodinách přicházeli lidé na Staroměstské náměstí, aby se pomodlili u základního kamene sloupu. Pietní místo však nalezli obehnané ohradou. Proto zapalovali svíce kolem ní.

Od 21. 10. 2015 zde probíhá archeologický průzkum pod vedením PhDr. Jaroslava Podlisky, Ph.D. z Odboru archeologie NPÚ v Praze. Bylo vykopáno 20151103_143407.jpgcelkem pět sond majících za úkol prozkoumat základ Mariánského sloupu z roku 1650. Základ sloupu je dobře zachován. Nachází se asi 50 cm pod stávajícím povrchem dlažby Staroměstského náměstí. Základ je překryt betonovou deskou, pocházející z osmdesátých let minulého století, na které je asi 30 cm vrstva písku. Základ má tvar čtverce o straně 760 cm, který je mírně pootočen z kolmého směru ke Staroměstské radnici. Je zhotoven převážně z opukového zdiva, proloženého místy cihlami. V jedné ze sond dosáhli archeologové již základové spáry. Pod ní je ještě v hloubce asi 192 cm nejstarší dlažba Staroměstského náměstí ze 12. století, sestavená z velkých a nepravidelných opukových dlažebních kamenů. Pod touto vrstvou jsou v hloubce asi 70 cm vrstvy písku. Průzkum bude ukončen 10. listopadu 2015.

Od 15.00 hodin se konala Výroční schůze společnosti v refektáři kláštera Křížovníků v Praze. Členové vyslechli zprávy o činnosti Společnosti za 20151103_151448.jpguplynulý rok z úst předsedy Společnosti Václava Dajbycha, zprávu o hospodaření přednesl pokladník Antonín Homola. Shromáždění projednalo a schválilo nové Stanovy Společnosti a zvolilo na pětileté období nové Grémium a Revizní komisi. (Viz rubrika Kontakty). Zprávu o závěrečných pracích na dokončení sloupu přednesl akademický sochař Jan Bradna a přítomný tvůrce Mariánského sloupu a vedoucí Mariánské kamenické huti akademický sochař Petr Váňa. Zajímavý příspěvek o sloupu jako přední astronomické památce přednesl RNDr. Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. (Jeho příspěvek brzy zveřejníme).

Od 16.30 hodin se konal průvod po památných místech Staroměstského náměstí, spojený s modlitbami a zpěvy. Ve spolupráci se Společností pro obnovu Mariánského sloupu ho organizovalo Mariánské kněžské hnutí a 20151103_165358.jpgMariánská legie. Po zahájení modlitbou u Matky Boží před Týnem vyšel průvod se skupinou v historických krojích s obrazem Panny Marie Rynecké a korouhvemi na Staroměstské náměstí. Prvním zastavením byl Husův pomník. Bylo připomenuto letošní 600. výročí mučednické smrti tohoto20151103_172735.jpg katolického kněze a reformátora církve, který měl ve velké úctě Matku Boží Pannu Marii. Při vzpomínce na něho se účastníci modlili za vzájemné odpuštění a usmíření. Druhou zastávkou, spojenou s modlitbami účastníků bylo místo popravy 27 pánů, v červnu 1621. I zde zazněla připomínka jejich mučednické smrti, spojená s prosbami za vzájemné odpuštění a smír. Další modlitební zastávkou byl vchod do Staroměstské radnice a ohrada u základního kamene Mariánského sloupu.

V 18.00 hodin byla mše svatá v chrámu Matky Boží před Týnem. Hlavním 20151103_180902.jpgcelebrantem byl Mons. František Radkovský, diecézní biskup plzeňský. Zde zazněla výzva pro věřící občany a lidi dobré vůle, ke konání modliteb u Mariánských sloupů v celé republice. (Bližší informaci přineseme v samostatném příspěvku). Po bohoslužbě se konal průvod k soše Panny Marie, spojená se zpěvem litanie loretánské.

Text a foto Karel Kavička