Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba růžence Panny Marie

Modlitba růžence v dnešní podobě se šířila od 15. století především zásluhou řádu dominikánů v různých variantách. Jednotnou formu modlitby stanovil papež Pius V. v roce 1569.

Modlitbou růžence se vydáváme do školy Mariiny, která nás vede ke kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky. Máme upřít svůj zrak na jeho tvář, rozpoznat její tajemství v každodenním bolestném putování jejího lidství a nakonec spatřit božskou záři zjevenou ve vzkříšeném a oslaveném Ježíši, trůnícím po pravici Otce. Kontemplací Kristovy tváře se otevíráme přijetí trinitárního života a stálému zakoušení Otcovy lásky a radosti Ducha svatého. Získáváme také hojnost milostí z rukou Vykupitelovy matky.

Maria je nepřekonatelným vzorem kontemplace Krista. Její pohled, vždy naplněný milujícím úžasem se od Syna nikdy neodtrhne. Kristus je učitelem. Abychom si osvojili jeho učení, potřebujeme zkušeného učitele a tou je Maria - naše učitelka této kontemplativní modlitby. S ní se snažíme připodobnit svému Mistru!

Na pozadí modlitby Zdrávas Maria se před naším duchovním zrakem promítají hlavní příběhy ze života Ježíše Krista. Růženec je "shrnutím evangelia".  Opakování Zdrávasů je osnovou, do níž se vetkává kontemplace jednotlivých tajemství. Růženec připomíná jen některá tajemství z života Krista. Původně byl počet založený na čísle 150, což odpovídá počtu žalmů. Svatý Otec Jan Pavel II. v roce 2002 přidal další tajemství z Kristova veřejného života. Tak se při deseti Zdrávasech dostáváme k dnešní podobě růžence s počtem 200. Udělal to pro plné odhalení kristologického rozměru této modlitby.

Radostná tajemství růžence:

Jsou charakterizována radostí vyzařující z události vtělení.

1. Kterého jsi z Ducha svatého počala.

2. S kterým jsi Alžbětu navštívila.

3. Kterého jsi v Betlémě porodila.

4. Kterého jsi v chrámě obětovala.

5. Kterého jsi v chrámě nalezla.

Tajemství světla.

Tato tajemství jsou zjevením Božího království, které je v osobě Kristově již přítomné.

6. Který byl pokřtěn v Jordánu.

7. Který v Káně zjevil svou Božskou moc.

8. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

9. Který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

10. Který ustanovil Eucharistii.

 

Bolestná tajemství.

Tato tajemství nás přivádějí ke znuprožívání Ježíšovy oběti a smrti. Staví nás pod kříž po Mariině boku, abychom spolu s ní pronikli do hlubin Boží lásky k člověku a v plnosti pocítili její přetvářející sílu.

11. Který se pro nás krví potil.

12. Který byl pro nás bičován.

13. Který byl pro nás trním korunován.

14. Který pro nás nesl těžký kříž.

15. Který byl pro nás ukřižován.

 

Slavná tajemství.

"On vstal!" Slavná tajemství nás vedou od překročení temnot umučení k vnímání Kristovy slávy ve vzkříšení a nanebevstoupení. Zde odhalujeme prameny naší víry.

16. Který z mrtvých vstal.

17. Který na nebe vstoupil.

18. Který Ducha svatého seslal.

19. Který tě, Panno, do nebe vzal.

20. Který tě v nebi korunoval.

Svatý růženec nabízí klíč k snazšímu poznání Krista. Můžeme ho nazvat cestou. Cestou, kterou můžeme kráčet spolu s Marií.  "...aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů." (Ef 3,17-19).

A nakonec: Zahleďte se při modlitbě růžence na vhodnou Ikonu, která dané tajemství zobrazuje.  Je to jako otevření scénáře umožňujícího lepší soustřední pozornosti.

Zpracováno dle Apoštolského listu "Rosarium Virginis Mariae", papeže Jana Pavla II z roku 2002.