Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
Společnost usiluje o obnovu Mariánského sloupu. Chce tak napravit barbarský čin našich předků. Bude se tím podílet  na obnově tváře Staroměstského náměstí v Praze. Znovupostavení sloupu chápe také jako duchovní symbol obnovy národa v situaci znovunabyté svobody. Obnova sloupu má být dle našeho prvního čestného předsedy kardinála Františka Tomáška činem smíru a vzájemné tolerance. Proto komunikujeme i s příslušníky všech církví, které se o naše dílo zajímají. Věříme, že v Praze bude opět stát nejkrásnější mariánský sloup v Evropě, věrná kopie významného českého barokního sochaře Jiřího Bendla.

 Banner Společnosti

 

2010

Tento rok je jubilejním rokem, kdy si Společnost připomene 20. výročí svého založení. Proběhne řada přednášek, vzpomínkových akcí, vědecká konference, koncert a řada dalších akcí, které vyvrcholí dne 3. listopadu, ve výroční den stržení sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Společnost také zhodnotí svou dvacetiletou činnost. V tomto jubilejním roce bude také dokončena výroba celé architektury sloupu.

2009 

V letošním roce je činnost Společnosti řízena novým a rozšířeným Grémiem, zvoleným na výroční schůzi Společnosti v listopadu 2008. Bude vydána restaurátorská zpráva o obnově sloupu, dále připravujeme uspořádání výstavy a zhotovení kopie gotického obrazu Panny Marie Rynecké. Velký pokrok ve výrobě sloupu udělala Mariánská kamenická huť. Z lomu v Mrákotíně byl převezen 12 tunový blok žuly, který byl rozřezán na jednotlivé díly, které budou tvořit nosnou část sloupu a vytvoří uvnitř prostor (kapličku) pro kopii obrazu Panny Marie Rynecké. V květnu byly sestaveny zkušebně velké díly sloupu. Společnost je připravena svůj záměr na obnovu sloupu realizovat v krátké době po vydání souhlasu Magistrátem města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Situace hotových dílů sloupu k 31. 12. 2005.

2004

Společnost byla spolu pořadatelkou mariánské pěší pouti Prahou, která se koná pravidelně každou první květnovou sobotu. Po dokončení sochy Panny Marie a jejím umístění u bočního vchodu do chrámu Matky Boží před Týnem, se toto místo stalo místem poutním. Každodenně sem chodí lidé, přinášejí květiny, modlí se k Panně Marii a prosí za své potřeby, rodiny i za náš národ. Byla složena zvláštním modlitba k PanněMarii Rynecké. Lidé dále posílají své dary na obnovu sloupu. Podporují nás také zahraniční krajané, zejména z Kanady a USA. V listopadu se konala tradiční výroční schůze členů Společnosti v refektáři kláštera Křížovníků v Praze. Pak byla pobožnost u základního kamene, spojená s položením květin. Následovala mše svatá U Matky Boží před Týnem a pobožnost u nové sochy Panny Marie.

2003

Společnost připravila pro rok 2003, který byl jubilejním rokem 85. výročí stržení sloupu, řadu celostátních vzpomínkových akcí. První byla celonárodní mariánská pouť Prahou, která se konala v sobotu, dne 3. května 2003. Tuto pouť organizovala naše společnost ve spolupráci s Národní radou sekulárního františkánského řádu a Ústředím Orla v Brně. Zúčastnili se jí i naši krajané z USA a tisíce poutníků z celé republiky. Modlili se za zdar sněmu katolické církve a za úspěšnou obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Do této doby věnovali dárci z naší vlasti i ze zahraničí již 2.000.000,- Kč na obnovu architektonické části sloupu. Jeden dárce věnoval částku 800.000,- Kč a tím umožnil zakoupení pískovcového bloku a zhotovení ústřední postavy sloupu Panny Marie Immaculaty. Za Vaši štědrost Vám všem děkujeme. Kameníci pokračovali ve výrobě dílů sloupu. Dosud nebyla vrácena půjčka na materiál ve výši 300.000,- Kč, která byla poskytnuta v minulém roce. Společnost má stále dluh. Prosíme o Vaši další podporu.

Do Společnosti vstoupilo dalších 150 nových členů, (převážně z řad členů sekulárního řádu sv. Dominika), takže počet registrovaných členů Společnosti překročil počet 500.

Ve výroční den stržení sloupu, 3. listopadu 2003, byla představena veřejnosti při národní pouti do Prahy dokončená socha Panny Marie. Socha byla dočasně umístěna na vysokém podstavci ve výklenku u jižního bočního vchodu chrámu Matky Boží před Týnem, přístupnému z Celetné ulice. Zlacenou korunku z dvanácti hvězd kolem hlavy Panny Marie věnovala Maria Dajbychová. Sochu požehnal kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Více si můžete přečíst nebo stáhnout v části aktuality, novinové články

2002

Na jaře byla uspořádána návštěva ateliéru akademického sochaře Petra Váni, které se zúčastnili zástupci Památkové péče, její ředitel Dr. Štulc, profesor I. Hlobil z Univerzity Karlovy v Praze, akademičtí sochaři, restaurátoři a další osobnosti z řad odborníků. Prohlédli si dokončovanou sochu Panny Marie a vyjádřili k práci své připomínky.

V březnu se konalo setkání s našimi bratry z církve evangelické u synodního seniora Smetany v Praze. Byla zde vyložena stanoviska obou stran a přislíbena vzájemná informovanost. Na konto Společnosti přišel peněžní dar od příslušníků církve Československé husitské s vyjádřením podpory naší iniciativy o obnovu sloupu. Také někteří členové církve bratrské naše dílo podporují.

V první polovině roku zemřeli dva naši členové. P. Josef Pazderka, SI dlouholetý misionář v Londýně a P. Josef Šimčík, SDB náš dlouholetý misionář v Zurychu. Oba podporovali naši činnost jak morálně tak i finančními příspěvky. Svěřujeme je do přímluvy Panny Marie, ať jim vyprosí milost a pokoj u Boha. Milí naši otcové, děkujeme Vám za všechno, co jste pro nás vykonali. Requiestat in pace!

V současné době jsou vyrobeny následující díly sloupu: kamenné stupně schodiště, balustráda, dlažba, dřík sloupu za něž Společnost zaplatila již 1 235 000,- Kč. Všechny dary jdou přímo na zakoupení kamene a práci kameníků. Společnost má nyní dluh 465 tisíc Kč. Aby kameníci mohli ve své práci pokračovat, zapůjčili tři naši členové Společnosti částku 300 tisíc Kč. Socha Panny Marie Immaculaty je před dokončením, cena za materiál a práci v hodnotě 800 tisíc korun je hrazena jedním šlechetným dárcem. Tuto sochu představíme veřejnosti již v příštím  roce 2003, který bude rokem 85. výročí stržení Mariánského sloupu. Společnost připravuje na tento rok celou řadu vzpomínkových akcí. Z Indie byl přivezen rovněž blok pro korintskou hlavici sloupu. Už v tomto roce se konají přípravy na její výrobu. Zatím však není zajištěno financování, které si vyžádá částku 250 tisíc Kč. Náš misionář v Austrálii P. František Pěnčík, který rovněž podporuje spolu s našimi krajany v Austrálii obnovu sloupu naznačili možnost úhrady výroby tohoto dílu sloupu.

Děkujeme našim krajanům v USA a v Kanadě, kteří nám z účtu, zřízeného a vedeného panem Václavem Jiřím Vostřezem v Hamiltonu zaslali dalších 2000,- USD a 1000,- kanadských dolarů. Tyto peněžní dary se každoročně opakují. Jsou svědectvím štědrosti a obětavosti našich krajanů v Americe. Společnost děkuje všem našim krajanům a zejména našemu neúnavnému spolupracovníkovi panu Václavu J. Vostřezovi, který dne 26. září t. r. oslavil své 80. narozeniny. Srdečně mu blahopřejeme! Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, spokojenost a Boží požehnání do dalších let života.

V tomto roce se přihlásilo za členy Společnosti celkem 230 nových členů. Jde o členy Mariánské ligy v Brně a ve Znojmě. Tím se počet řádných členů společnosti zvýšil na 380.

Grémium Společnosti připravilo výroční schůzi, která se konala v klášteře Křížovníků s červenou hvězdou v Platnéřské ulici v Praze v pondělí, dne 4. listopadu 2002 v 15.00 hodin. Po schůzi byla malá vzpomínková slavnost u základního kamene na Staroměstském náměstí v Praze. Zástupci Společnosti položili květiny již v neděli, tj. 3. 11. 2002 ve výroční den stržení sloupu na Staroměstském náměstí v Praze za velké účasti nejen členů Společnosti ale také veřejnosti.

2001

Rok 2001 byl rokem velkého pokroku v našem úsilí o zhotovení sloupu. Konsorcium kameníků v čele s akademickým sochařem Petrem Váňou se vypravilo do Indie. Kameníci tam vylomili dva bloky kvalitního pískovce pro největší a nejdražší díl sloupu - šestimetrový dřík a novou hlavici sloupu.  Cestu si hradili sami a také práci věnují ve prospěch Společnosti. Společnost uhradila cenu materiálu. Sloup byl převezen námořní lodí do Hamburku a odtud vlakem do přístavu v Mělníku. Zde ho kameníci blok pro dřík opracovali. V červnu byl sloup převezen do Prahy na divadelní lodi bratří Formanů. Během cesty byly na dříku dokončovány poslední povrchové úpravy. Dřík sloupu je nyní vztyčen na zahradě kláštera sv. Karla Boromejského pod Petřínem, kde čeká na své umístění na Staroměstském náměstí v Praze. Akademický sochař Petr Váňa pokračoval v práci na zhotovení sochy Panny Marie Immaculaty. Již dříve se podílel na restaurování soch J. Bendla, nepoužívá moderní technické prostředky, ale klasická dláta a nástroje, stejné jaké se v době zhotovení původní sochy používaly.

Velký dík patří našim krajanům v USA a Kanadě, kteří díky kontu založenému panem Václavem J. Vostřezem v Hamiltonu každoročně posílají své dary, pohybující se v tisících kanadských i amerických dolarů. V tomto roce jsme obdrželi i dar od našich krajanů ve Švýcarsku, který zprostředkoval P. Josef Šimčík, misionář v Curychu.

2000

Rok 2000 je rokem desátého výročí vzniku Společnosti a tedy rokem bilancovaní. Grémium Společnosti tak učinilo na svém slavnostním zasedání, které se konalo dne 14. června 2000 v Praze ve Strahovském klášteře za účasti hostů a našich členů ze zahraničí a zástupců Českého orla. Bylo konstatováno, že Společnost prošla různými obdobími úspěchů i neúspěchů, ale zdá se, že situace dozrává k uskutečnění jejího poslání. Bylo zdůrazněno, že kromě věcí organizačních a finančních je třeba stále mít na zřeteli duchovní rozměr celé záležitosti a spolu se stále širší podporou naší veřejnosti a také našich krajanů, zejména v Kanadě, USA a ve Švýcarsku neustávat v modlitbách a prosbách za uskutečnění tohoto díla, jak nám připomínali naši biskupové při založení naší Společnosti, zejména otec kardinál František Tomášek a olomoucký arcibiskup František Vaňák. V současné době se plynule vyrábějí další a další díly sloupu. K 14. 6. 2000 je již celkem vyrobeno mnoho dílů architektury sloupu v celkové ceně 820 tisíc Kč. To vše z darů, které stále přicházejí z domova i ze zahraničí. Pracuje se na zhotovení nové sochy Panny Marie z pískovce v celkovém nákladu 800 tisíc Kč. Na Staroměstské radnici, v prostorách kaple, je od počátku roku 2000 umístěn model mariánského sloupu v měřítku 1:10, který byl zhotoven pro výstavu v roce 1998. Zde si ho mohou prohlédnout všichni návštěvníci Staroměstské radnice.

1999

Akademický sochař Petr Váňa zahájil práce na zhotovení sochy Panny Marie z pískovce dle již výše zmíněného modelu. Tato socha - kopie díla Jiřího Bendla bude v tomto roce snad dokončena a předána Společnosti. Je zajištěno i financování zhotovení sochy šlechetným dárcem.
Vedení Společnosti naváže kontakt s pražským Magistrátem a požádá o stavební povolení k obnovení sloupu.

Každoročně konáme ve spolupráci se Sekulárním řádem sv. Františka o první sobotě měsíce května mariánskou pěší pouť Prahou, která začíná v Praze na Strahově u sochy Panny Marie z exilu a po zastávkách v kostele sv. Karla Boromejského, Panny Marie Vítězné, Panny Marie pod řetězem, v kostele sv. Františka u Křížovníků u Karlova mostu a na Staroměstském náměstí. Pouť končí mší svatou u Matky Boží před Týnem.

Za pomoci studentů byly založeny první webové stránky Společnosti s adresou: www.mariansky-sloup.wz.cz

1998

Společnost odkoupila od svého bývalého předsedy Ing. arch. Pavla Naumana hotové prováděcí plány architektury sloupu, které během několika let se svými spolupracovníky zhotovil. Celý náklad na zhotovení plánů uhradil a Společnosti věnoval Václav Dajbych. Tím bylo možné přistoupit k výrobě nového sloupu. Byly zhotoveny první jeho díly z výtěžku sbírky. Jde o schody, kuželky balustrády a další díly zábradlí ve spodní části sloupu.
Na sádrovém odlitku sochy Panny Marie provedli akademický sochař Karel Kronych a Miroslav Krátký rekonstrukci chybějící části sochy Panny Marie podle soustředěné dokumentace původního stavu.
Předali Společnosti věrnou kopii díla Jiřího Bendla ze 17. století.  Dále zhotovili pro Společnost sádrový model mariánského sloupu v měřítku 1 : 10. Celý model uhradil člen grémia Václav Dajbych. 
Společnost uspořádala výstavu k 80. výročí stržení Mariánského sloupu. Výstava byla umístěna v kvadratuře kláštera premonstrátů v Praze na Strahově.

Mgr. Karel Kavička, místopředseda Společnosti se vydal na dvouměsíční turné za našimi krajany do Kanady a USA. Cílem cesty bylo seznámit naši krajanskou obec s aktivitami Společnosti, propagace její činnosti a informování o aktuálních výsledcích práce Společnosti. Všude poděkoval našim krajanům za poskytnutou pomoc. Navštívil krajanskou farnost sv. Václava v Montrealu, českou farnost v Hamiltonu, misii u Panny Marie Svatohorské v Chicagu, dále texaské farnosti  ve Victorii, Ganado, texaské Praze a East Bernard, Tucsonu v Arizoně, Los Angeles a San Francisku v Kalifornii a nakonec naši krajanskou misii v New Yorku. Po bohoslužbách byly besedy o situaci v církvi u nás a ve společnosti. Krajané se živě zajímali o obnovu mariánského sloupu, obdrželi informační materiály Společnosti, publikace i fotografie. Tuto cestu, stejně jako i předchozí cesty do Švýcarska a Německa vykonal Mgr. Kavička na vlastní náklady.

1997

Zahájení prací na sochařské výzdobě. Byla pořízena lukoprenová forma podle originálních dílů torza sochy Panny Marie, které je uchováváno v pražském Lapidáriu. Práce vedl akademický sochař a restaurátor Jan Bradna. Po zhotovení formy ve štukatérské dílně pana Líbala v Praze byla odlita socha jako celek. Byly pořízeny dva odlitky. Jeden zůstává jako doklad výchozího stavu bez retuše. Druhý odlitek byl zhotoven, aby na něm byla provedena rekonstrukce chybějících částí.
Do funkce výkonného předsedy Společnosti byl v tomto roce zvolen na Valné hromadě, konané dne 3. 11. 1997 Jan Bradna, akademický sochař a restaurátor. Čestným předsedou Společnosti se stal P. Michael Josef Pojezdný, O.Praem, opat strahovského kláštera, který se Společností spolupracoval od jejího založení. Prvním místopředsedou Společnosti a tiskovým mluvčím byl zvolen Mgr. Karel Kavička, místopředsedou a pokladníkem Společnosti Václav Dajbych, dalším místopředsedou Společnosti byl zvolen Ing. Karel Kloud.

Mgr. Karel Kavička navštívil českou misii ve švýcarském Curychu a  Wintertouru, kde besedoval s našimi krajany o činnosti Společnosti. Následovala jeho návštěva na výročním setkání našich krajanů v Elwangen v Německu, kde rovněž jeho vystoupení mezi krajany vzbudilo velký zájem.

1996

 Veřejnost reagovala na vyhlášení sbírky a během roku byly z darů nashromážděny první finanční prostředky, které umožnily vypsat výběrové řízení na zhotovitele nového sloupu. Vítězem se stalo Konsorcium sochařů pod vedením akademického sochaře Petra Váni z Prahy.

1995

Společnost se rozhodla na základě hotových plánů, které pořídil Ing. arch. Pavel Nauman, přistoupit k výrobě sloupu a vyhlásila na tento účel celonárodní sbírku

  

 

                 sloup 

1994

Slavnostní instalace sochy Panny Marie z Exilu v areálu strahovského kláštera a její znovu posvěcení kardinálem Miloslavem Vlkem se uskutečnila první sobotu v květnu. Byla uspořádána celonárodní pouť do Prahy, kterou navštívily tisíce lidí z Moravy i Čech. Na nádvoří strahovského kláštera byla sloužena slavná mše svatá, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk. Homili měl světící biskup pražský Mons. Jaroslav Škarvada. Mše svaté se zúčastnilo mnoho významných osobností. Byl přítomen předseda KDU-ČSL a místopřededa vlády Ing. Josef Lux, ministr kultury Pavel Tigrid a řada dalších osobností politického i veřejného života. Přítomni byli zástupci zahraničního i českého Orla, dále mnoho krajanů z USA a Kanady. Příomen byl opat benediktinského kláštera v Lisle Hugh Anderson, a řada kněží i kněží ze zahraničí. Po posvěcení sochy, umístěné na sloupu nad Prahou se všichni účastníci této slavnosti vydali na pěší pouť Prahou, která vedla ze Strahova do kláštera sv. Karla Boromejského pod Petřínem, dále k Pražskému Jezulátku, k Panně Marii pod řetězem, ke sv. Františkovi u Křížovníků, na Staroměstské náměstí na místo, kde stával sloup. Pouť byla ukončena u Matky Boží před Týnem.  Sochu Panny Marie z exilu nechali pro budoucí obnovený sloup zhotovit naši krajané ze svých sbírek. Socha zhotovena v roce 1954 papežským sochařem profesorem Monteleonem v Římě, v roce 1955 instalována slavnostně v zahradě benediktinského kláštera v Lisle u Chicaga v USA a v roce 1993 darována Praze.

1993

V tomto roce 75. výročí stržení sloupu byl posvěcen základní kámen sloupu a uložen do dlažby Staroměstského náměstí v Praze. Označuje místo, kde stál a jak všichni doufáme "Opět bude stát" Mariánský sloup.  Nápis ve čtyřech jazycích hlásal: "Zde stál a opět bude stát Mariánský sloup." Text nápisu byl po osazení desky "cenzurován" a neznámou osobou poškozen.

Po žádosti otce kardinála Miloslava Vlka o vydání sochy, přijíždí v září do Prahy socha Panny Marie z exilu a je slavnostně uvítána ve Strahovském klášteře. Přepravu sochy uhradili naši krajané v Americe, kteří se s ní rozloučili před cestou na slavnosti v Lisle.

 

1992

Byl ustaven česko-americký výbor pro převoz sochy Panny Marie z exilu do Prahy. Jeho předsedou za českou stranu se stal P. Michael Josef Pojezdný, opat kláštera premonstrátů v Praze na Strahově, předsedou americké části výboru se stal František Šulc z Chicaga. Do Chicaga v USA odjeli na vlastní náklady dva členové Společnosti a současně členové nově ustaveného česko–amerického výboru pro převoz sochy Panny Marie z exilu, PhDr. Emil Petřík a Mgr. Karel Kavička. Po jednání s americkou částí Výboru pro převoz sochy Panny Marie z exilu, které se konalo v české misii na Velehradě v Chicagu, kde byl dosažen souhlas představitelů americké části výboru, dohodl při následném jednání v klášteře svatého Prokopa v Lisle Mgr. Karel Kavička  veškeré podmínky převozu sochy do vlasti s opatem kláštera P. H. Andersonem, OSB. Ten s vydáním sochy souhlasil, požádal však o oficiální žádost představitele české církve.

1991

Společnost začala ihned pracovat pod vedením Ing. arch. Pavla Naumana na zhotovení plánů architektury sloupu. Zahájila jednání s pražským Magistrátem o možnosti obnovy sloupu na Staroměstském náměstí. S pomocí odborných pracovníků bylo přesně zaměřeno místo, kde sloup na Staroměstském náměstí stával.

1990

Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze byla založena v dubnu t. r. v Praze jako Občanské sdružení. Byla zaregistrována Ministerstvem vnitra.
Čestným předsedou Společnosti se stal pražský arcibiskup kardinál František Tomášek, který od počátku její činnost výrazně podporoval. Kladné stanovisko k obnově mariánského sloupu vydala po svém zasedání také nově založená Československá biskupská konference. Toto stanovisko biskupů, uveřejněné na titulní straně deníku Lidová Demokracie, velmi povzbudilo zakladatele a členy Společnosti. Významnou podporu projevoval nově založené Společnosti arcibiskup olomoucký Mons. ThDr. František Vaňák.

Výkonným předsedou Společnosti byl zvolen Ing. arch. Pavel Nauman.

                Děkujeme za Vaši pomoc a podporu!

 

 

2008

V tomto roce si připomínáme 90. výročí stržení mariánského sloupu v Praze.

Společnost byla spolupořadatelkou jubilejní mariánské pěší pouti Prahou, která se konala o první květnové sobotě za značného zájmu médií.

Členové mariánské huti pod vedením sochaře Petra Váni odjeli do střední Itálie, kde vylomili bloky pískovce, které budou sloužit jako podstavce pod dřík sloupu. V současné době je instalují v zahradě kláštera sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. Všichni zájemci si tam mohou nově zhotovené díly sloupu, spolu s dříkem dovezeným z Indie, prohlédnout.

Společnost vydala novou publikaci k 90. výročí sloupu. Popisuje se v ní historie mariánského sloupu od jeho postavení v roce 1650 až po jeho stržení v roce 1918. V dalších kapitolách pak popisuje všechny iniciativy na jeho obnovu až do současnosti. Obsahuje také odborný popis technologie výroby architektury sloupu a jeho sochařské výzdoby. Publikaci si mohou zájemci zakoupit ve všech prodejnách Karmelitánského nakladatelství v ČR, podejnách Matice Cyrilometodějské v Olomouci nebo  objednat e-mailem na adrese naší Společnosti: mariansky.sloup@post.cz.  Cena je 100,- Kč + poštovné.

V květnu 2008 byly založeny nové webové stránky Společnosti. Jejich adresa je: www.marianskysloup.cz

Na výroční den stržení sloupu proběhla celá řada vzpomínkových akcí včetně výroční schůze členů Společnosti a vzpomínkového shromáždění u základního kamene sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Pak byla sloužena pontifikální mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem, kterou celebroval primas český a arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Vzpomínková slavnost byla zakončena průvodem k nově zhotovené soše Panny Marie prozatímně umístěné u bočního vchodu do týnského kostela. Vzpomínková slavnost byla zakončena zpívanou litanií loretánskou.

Čestnými členy grémia Společnosti byli za svou dlouholetou pomoc  a podporu úsilí o obnovu mariánského sloupu jmenováni: Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, biskup, Václav Jiří Vostřez z Kanady, manželé Eduard a Alice Vedralovi z USA, František Šulc z USA a Martin Peroutka.

Členem Společnosti se stala Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, která také finančně podpořila vydání publikace k 90. výročí stržení mariánského sloupu.

 

V záři byla zahájena výstava „Příběh mariánského sloupu“ v Muzeu Karlova Mostu v Praze. Představila veřejnosti nejen historii sloupu, ale také výsledky několikaleté činnosti Mariánské kamenické huti, vedené akademickým sochařem Petrem Váňou. Lapiádium hl. města Prahy zapůjčilo na tuto výstavu originál hlavy Panny Marie ze strženého sloupu. Výstava byla ukončena ve výroční den stržení sloupu  3. listopadu.

Společnost nechala zhotovit kopii obrazu Panny Marie Rynecké, kterou požehnal při své návštěvě v ČR  Svatý otec Benedikt XVI. Tato velmi zdařilá kopie je připravena pro obnovený Mariánský sloup.

Společnost obdržela vzácný dar. Jednu originální hvězdu z Glorioly 12-ti hvězd, které měla socha Panny Marie kolem hlavy. Jde o třetí, dosud známý a dochovaný originál.

Na výroční schůzi Společnosti konané dne 3. 11. 2009 v Praze prohlásil sochař Petr Váňa, že do jednoho roku dokončí Mariánská kamenická huť výrobu zbývajících dílů architektury sloupu. Sloup tak bude koncem roku 2010 kompletní.

V tomto roce 2009 se ustavily dvě na sobě nezávislé iniciativy z řad nečlenů Společnosti, které organizují dosud běžící podpisové akce na podporu obnovení sloupu. Jedna probíhá v písemné listinné podobě (koncem roku již 10.000 podpisů) a druhá formou elektronickou (více než 2.000 podpisů).